[اسم]

beck

/bˈɛk/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نهر

مترادف و متضاد stream

2 اشاره (سر یا دست) ایما

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان