[اسم]

beck

/bˈɛk/
قابل شمارش

1 نهر

مترادف و متضاد stream

2 اشاره (سر یا دست) ایما

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان