[عبارت]

become popular

/bɪkˌʌm pˈɑːpjʊlɚ/

1 مشهور شدن معروف شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان