[عبارت]

become apparent

/bɪkˌʌm ɐpˈæɹənt/

1 آشکار شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان