[عبارت]

become famous overnight

/bɪkˌʌm fˈeɪməs ˌoʊvɚnˈaɪt/

1 ناگهان مشهور شدن به سرعت معروف شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان