[عبارت]

become clear

/bɪkˌʌm klˈɪɹ/

1 آشکار شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان