[اسم]

blacksmith

/ˈblækˌsmɪθ/
قابل شمارش

1 آهنگر

معادل ها در دیکشنری فارسی: آهنگر
  • 1.Her father is a blacksmith and her mother is a doctor!
    1. پدرش یک آهنگر و مادرش یک دکتر است!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان