[صفت]

Bolshevik

/bˈɑːlʃɪvˌɪk/
قابل مقایسه

1 بلشویک (سیاست) وابسته به بلشویسم

معادل ها در دیکشنری فارسی: بلشویک
[اسم]

Bolshevik

/bˈɑːlʃɪvˌɪk/
قابل شمارش

2 بلشویک (سیاست)

معادل ها در دیکشنری فارسی: بلشویک
مترادف و متضاد Bolshevist
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان