[قید]

bolt upright

غیرقابل مقایسه

1 سیخ نشسته با پشت صاف نشسته

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان