[اسم]

brand

/brænd/
قابل شمارش

1 نشان تجاری برند

brand of something
برند چیزی
 • 1. the leading brand of detergent
  1. برند پیشرو در مواد شوینده
 • 2. What brand of detergent do you use?
  2. چه برند شوینده‌ای استفاده می‌کنی؟
brand leader/leading brand
برند تجاری پیشتاز
 • a leading brand such as Toshiba
  یک برند تجاری پیشتاز مانند توشیبا
a popular/top brand
برند تجاری محبوب/برتر
 • It’s the most popular brand of tequila in Mexico.
  این محبوب‌ترین برند "تکیلا" در مکزیک است.
brand loyalty
وفاداری به برند

2 نوع گونه

مترادف و متضاد type
 • 1. I don’t think Bertha would appreciate your particular brand of sympathy.
  1 . من فکر نمی‌کنم "برتا" از این نوع خاص همدردی تو خوشش بیاید.
an unorthodox brand of humor
نوع نامتعارف شوخ‌طبعی [شوخی]

3 داغ (نشانه روی پوست حیوانات) نشان

[فعل]

to brand

/brænd/
فعل گذرا
[گذشته: branded] [گذشته: branded] [گذشته کامل: branded]

4 ویژگی بخصوصی به کسی نسبت دادن (منفی) در نظر گرفتن، برچسب زدن

to brand somebody/something as something
به کسی/چیزی برچسب چیزی زدن
 • 1. They were branded as liars and cheats.
  1. به آنها برچسب دروغگو و متقلب بودن زدند.
 • 2. You can’t brand all football supporters as hooligans.
  2. شما نمی‌توانید به همه طرفداران فوتبال برچسب اراذل و اوباش بزنید.
to brand somebody/something + noun/adj.
به کسی برچسب زدن + اسم/صفت
 • The newspapers branded her a hypocrite.
  روزنامه‌ها به او برچسب یک آدم دورو زدند.

5 نام تجاری دادن

to brand something
نام تجاری دادن
 • We want these local craftsmen to realize the benefits of branding these products.
  ما می‌خواهیم این صنعتگران محلی فواید نام تجاری دادن به این محصولات را بدانند.

6 داغ زدن داغ کردن

[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان