[اسم]

claptrap

/klˈæptɹæp/
غیرقابل شمارش

1 حرف مفت چرت و پرت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان