[صفت]

climactic

قابل مقایسه

1 نقطه عطفی اوجی، مربوط به اوج

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان