[صفت]

climatic

/klaɪˈmætɪk/
غیرقابل مقایسه

1 اقلیمی مربوط به آب و هوا

معادل ها در دیکشنری فارسی: اقلیمی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان