[اسم]

climatology

/ˌklaɪməˈtɑːlədʒi/
غیرقابل شمارش

1 اقلیم‌شناسی آب‌وهواشناسی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اقلیم‌شناسی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان