[فعل]

to crumple up

/ˈkrʌmpəl ʌp/
فعل ناگذر
[گذشته: crumpled up] [گذشته: crumpled up] [گذشته کامل: crumpled up]

1 غمگین و مایوس به نظر رسیدن (چهره) چروکیدن چهره به علت ناراحتی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان