[اسم]

crusade

/kɹuːsˈeɪd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پویش پیکار، مبارزه

معادل ها در دیکشنری فارسی: جهاد

2 جنگ صلیبی (the Crusade)

معادل ها در دیکشنری فارسی: جنگ صلیبی
[فعل]

to crusade

/kɹuːsˈeɪd/
فعل گذرا و ناگذر

3 مبارزه کردن پیکار کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان