[صفت]

cryptogamous

/kɹɪptˈɑːɡɐməs/
قابل مقایسه

1 نهان‌زا (گیاه‌شناسی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان