[اسم]

cryptogram

/kɹˈɪptəɡɹˌæm/
قابل شمارش

1 نوشته رمزی

2 (تصویر یا شکل) با معنای پنهان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان