[اسم]

dancing

/ˈdæn.sɪŋ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 رقص

مترادف و متضاد dance
  • 1.Do you want to go dancing tonight?
    1. می خواهی امشب به رقص برویم؟
کاربرد واژه dancing به معنای رقص
واژه dancing به معنای "رقص" به مجموعه حرکات دست و پا و بدن گفته می شود که هماهنگ با موسیقی انجام می شوند. این اسم غیر قابل شمارش است و "s" جمع نمی گیرد. مثلا:
"dancing classes" (کلاس رقص)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان