[اسم]

developing countries

/dɪˈvɛləpɪŋ ˈkʌntriz/
غیرقابل شمارش

1 کشورهای در حال توسعه

معادل ها در دیکشنری فارسی: کشورهای در حال توسعه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان