[ضمیر]

each other

/iʧ ˈʌðər/

1 یکدیگر

معادل ها در دیکشنری فارسی: یکدیگر همدیگر
  • 1.They kept looking at each other and smiling.
    1. آنها همینطور به یکدیگر نگاه می کردند و می خندیدند.
  • 2.They're always wearing each other's clothes.
    2. آنها همیشه لباس های یکدیگر را می پوشند.
  • 3.Why are you always arguing with each other?
    3. چرا همیشه با یکدیگر بحث می کنید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان