[ضمیر]

each other

/iʧ ˈʌðər/

1 یکدیگر

  • 1. They kept looking at each other and smiling.
    1 . آنها همینطور به یکدیگر نگاه می کردند و می خندیدند.
  • 2. They're always wearing each other's clothes.
    2 . آنها همیشه لباس های یکدیگر را می پوشند.
  • 3. Why are you always arguing with each other?
    3 . چرا همیشه با یکدیگر بحث می کنید؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان