[اسم]

elephantiasis

/ˈɛlɪfˌænʃɪˌæsiz/
غیرقابل شمارش

1 داءالفیل (پزشکی) پیل‌پایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان