[اسم]

elevation

/ˌɛləˈveɪʃən/
غیرقابل شمارش

1 ترفیع

معادل ها در دیکشنری فارسی: اعتلا
مترادف و متضاد ptomotion

2 بلندی ارتفاع

معادل ها در دیکشنری فارسی: ارتفاع اوج بلندی ترفیع تعالی
  • 1.Denver is at an elevation of 5280 feet.
    1. "دنور" در ارتفاع 5280 فوتی قرار دارد.

3 نما

the front elevation of a house
نمای جلویی یک خانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان