[اسم]

essay

/ˈes.eɪ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مقاله انشا

معادل ها در دیکشنری فارسی: انشا جستار نوشتار مقاله
مترادف و متضاد article composition paper
  • 1.For homework I want you to write an essay on endangered species.
    1. برای تکلیف منزل از شما می خواهم که مقاله ای درباره موجودات [گونه های] در معرض خطر [انقراض] بنویسید.
[فعل]

to essay

/ˈes.eɪ/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: essayed] [گذشته: essayed] [گذشته کامل: essayed]

2 اقدام کردن سعی کردن

مترادف و متضاد attempt try
  • 1.many essayed to travel in time.
    1. (افراد) بسیاری سعی کردند که در زمان سفر کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان