[عبارت]

face accusations

/feɪs ˌækjəˈzeɪʃənz/

1 با اتهامات مواجه شدن با اتهامات روبه‌رو شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان