[صفت]

fallacious

/fəˈleɪʃəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more fallacious] [حالت عالی: most fallacious]

1 مغلطه آمیز گمراه کننده، سفسطه آمیز، اشتباه

مترادف و متضاد erroneous false misleading
  • 1.a fallacious premise
    1. فرضی اشتباه [گمراه کننده]
  • 2.Her fallacious argument could not be defended.
    2. بحث مغلطه آمیز او قابل دفاع نبود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان