[اسم]

father

/ˈfɑðər/
قابل شمارش

1 پدر

معادل ها در دیکشنری فارسی: ابو بابا پدر والد اَب
 • 1.My father took me to watch football every Saturday.
  1. پدرم مرا هر شنبه به تماشای مسابقه فوتبال می‌برد.
 • 2.You've been like a father to me.
  2. شما برای من مثل یک پدر بوده‌اید.

2 پدر (رشته یا حوزه خاصی)

father of something
پدر چیزی
 • Henry Moore is considered to be the father of modern British sculpture.
  "هنری مور" پدر مجسمه‌سازی مدرن بریتانیا شناخته می‌شود.

3 کشیش (مذهب) پدر روحانی

 • 1.Pray for me, father.
  1. برای من دعا کن، پدر.
[اسم]

the Father

/ˈfɑð.ər/
غیرقابل شمارش

1 خدا (آیین مسیحیت)

2 کشیش (مذهب) پدر روحانی (Father)

مترادف و متضاد Fr
Father O’Reilly
کشیش "اورایلی"
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان