[اسم]

fence

/fens/
قابل شمارش

1 حصار نرده

مترادف و متضاد barrier railing
the garden fence
حصار باغ

2 مال‌خر

[فعل]

to fence

/fens/
فعل ناگذر
[گذشته: fenced] [گذشته: fenced] [گذشته کامل: fenced]

3 شمشیربازی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان