[عدد]

fifteen

/ˌfɪfˈtiːn/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پانزده عدد 15

معادل ها در دیکشنری فارسی: پانزده
  • 1."How many books were returned?" "Fifteen."
    1. «چند کتاب برگردانده شدند؟» «پانزده (عدد).»
  • 2.She's invited fifteen children to her party.
    2. او پانزده کودک را به مهمانی خود دعوت کرده‌است.
  • 3.Thirteen, fourteen, fifteen, sixteen.
    3. سیزده، چهارده، پانزده، شانزده.
کاربرد واژه fifteen به معنای پانزده
واژه fifteen به معنای عدد پانزده، عددی است که قبل از شانزده و بعد از چهارده می‌آید. fifteen عددی فرد است. اعداد در انگلیسی صفت شمارشی محسوب می‌شوند و برای شمارش اسامی به کار می‌روند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان