[عدد]

fifteen

/fɪfˈtiːn/

1 پانزده عدد 15

  • 1. "How many books were returned?" "Fifteen."
    1 . "چند کتاب برگردانده شدند؟" "پانزده (عدد)."
  • 2. She's invited fifteen children to her party.
    2 . او پانزده کودک را به مهمانی خود دعوت کرده است.
  • 3. thirteen, fourteen, fifteen, sixteen
    3 . سیزده، چهارده، پانزده، شانزده
کاربرد واژه fifteen به معنای پانزده
واژه fifteen به معنای عدد پانزده، عددی است که قبل از شانزده و بعد از چهارده می آید. fifteen عددی فرد است. اعداد در انگلیسی صفت شمارشی محسوب می شوند و برای شمارش اسامی به کار می روند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان