[قید]

fifthly

/fˈɪfθli/
قابل مقایسه

1 پنجم خامسا

معادل ها در دیکشنری فارسی: خامسا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان