[صفت]

fiftieth

/ˈfɪftiəθ/
غیرقابل مقایسه

1 پنجاهم پنجاهمین

معادل ها در دیکشنری فارسی: پنجاهم
Her fiftieth birthday
پنجاهمین تولد او
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان