[عدد]

fifty-five

/fˈɪftifˈaɪv/

1 پنجاه و پنج

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان