دیکشنری انگلیسی به فارسی

for

/fɔːr/
/fɔː/

[حرف اضافه]

[حرف ربط]