[اسم]

Galileo

/ˌgæləˈleɪəʊ/
غیرقابل شمارش

1 گالیله

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان