[اسم]

grounds

/graʊndz/
غیرقابل شمارش

1 دلیل

2 محوطه (بیرون ساختمان)

the grounds of the hospital
محوطه بیمارستان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان