[اسم]

groundstroke

/graʊndstroʊk/
قابل شمارش

1 ضربه زدن به توپ پس از خوردن آن به زمین (تنیس)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان