[صفت]

hard-working

/ˌhɑrdˈwɜːr.kɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more hard-working] [حالت عالی: most hard-working]

1 کوشا سخت‌کوش

معادل ها در دیکشنری فارسی: سخت‌کوش کارکن کاری کوشا
  • 1.An efficient and hard-working administrator
    1. یک مدیر کارآمد و سخت کوش
  • 2.She's a very hard-working student.
    2. او دانش آموزی بسیار کوشا است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان