[صفت]

high-priced

/ˌhaɪ ˈpraɪst/
غیرقابل مقایسه

1 گران قیمت

معادل ها در دیکشنری فارسی: قیمتی
مترادف و متضاد expensive
  • 1.high-priced cars
    1. ماشین‌های گران قیمت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان