[صفت]

high-profile

/ˌhaɪˈproʊfaɪl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more high-profile] [حالت عالی: most high-profile]

1 (چهره یا شخصیت) خبرساز مهم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان