[فعل]

to hobnob

/ˈhɑbˌnɑb/
فعل ناگذر
[گذشته: hobnobbed] [گذشته: hobnobbed] [گذشته کامل: hobnobbed]

1 معاشرت کردن (به ویژه با افراد متعلق به طبقه بالای جامعه)

مترادف و متضاد associate socialize
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان