[اسم]

holding

/hˈoʊldɪŋ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سهام

2 ملک متصرفی

3 زمین اجاره‌ای مزرعه اجاره‌ای

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان