[اسم]

holiness

/hˈoʊlinəs/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تقدس قدوسیت

معادل ها در دیکشنری فارسی: تقدس قدس
مترادف و متضاد divinity sanctity

2 لقب پاپ حضرت (Holiness)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان