[اسم]

honeymoon

/ˈhʌn.i.muːn/
قابل شمارش

1 ماه عسل

معادل ها در دیکشنری فارسی: ماه عسل
  • 1.We went to the Bahamas on our honeymoon.
    1. برای ماه عسل به "باهاما" رفتیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان