[جمله]

If you have more goods than the duty free allowance, you'll have to pay customs duty.

/ɪf ju hæv mɔr gʊdz ðæn ðə ˈduti fri əˈlaʊəns, jul hæv tu peɪ ˈkʌstəmz ˈduti./

1 اگر بیش از میزان معافیت گمرکی کالا داشته باشی باید عوارض گمرکی پرداخت کنی.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان