[عبارت]

If the shoe fits, wear it

/ɪf ðə ʃu fɪts, wɛr ɪt/

1 قطعا بدون شک

informal
  • 1."You really think I'd lie to her?" "If the shoe fits, wear it!"
    1. «واقعا فکر می‌کنی به او دروغ می‌گویم؟» «قطعا!»
توضیحاتی در رابطه با If the shoe fits, wear it
از عبارت If the shoe fits, wear it برای تصدیق یا تایید یک ویژگی فردی در کسی به کار می‌رود. بر فرض مثال کسی از شما می‌پرسد که آیا او احمق است، شما می‌توانید با این عبارت آن ویژگی را تایید کنید. این عبارت معمولا به طور کوتاه شده به کار می‌رود (!If the shoe fits).
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان