[جمله]

If it'd been a snake, it would've bitten you.

/ɪf ˈɪtəd bɪn ə sneɪk, ɪt ˈwʊdəv ˈbɪtən ju./

1 کاملا در دید بود. کاملا قابل ملاحظه بود.

informal
  • 1.What do you mean you couldn't find it? If it'd been a snake, it would've bitten you.
    1. چطور نتوانستی پیدایش کنی؟ کاملا در دید بود.
توضیحاتی در رابطه با عبارت بالا
جمله ".If it'd been a snake, it would've bitten you" به معنای «اگر مار بود، نیشت می‌زد.»، اشاره دارد به قابل دید و دم دست بودن چیزی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان