[جمله]

If the line is busy, hang up and your coin will be returned.

/ɪf ðə laɪn ɪz ˈbɪzi, hæŋ ʌp ænd jʊər kɔɪn wɪl bi rɪˈtɜrnd./

1 اگر خط اشغال است، قطع کنید و سکه تان به شما برگردانده خواهد شد.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان