[اسم]

independent school

/ɪndɪˌpendənt ˈskuːl/
قابل شمارش

1 مدرسه غیرانتفاعی مدرسه غیردولتی

مترادف و متضاد private school
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان