[صفت]

indescribable

/ˌɪndɪˈskraɪbəbl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more indescribable] [حالت عالی: most indescribable]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وصف ناپذیر غیرقابل شرح، غیرقابل توصیف

معادل ها در دیکشنری فارسی: توصیف‌ناپذیر وصف‌ناشدنی
  • 1.The pain was indescribable.
    1. (آن) درد وصف ناپذیر بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان