[صفت]

inductive

/ɪndˈʌktɪv/
قابل مقایسه

1 استقرایی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان