[اسم]

indulgence

/ɪndˈʌldʒəns/
غیرقابل شمارش

1 بی‌بندوباری افراط، زیاده‌روی

معادل ها در دیکشنری فارسی: افسارگسیختگی زیاده‌روی

2 تحمل آسان‌گیری، طاقت

معادل ها در دیکشنری فارسی: تساهل
مترادف و متضاد tolerance
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان